คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2565
2

วันที่ 11-12 พ.ค. 65 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายณฐภัทร เพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และว่าที่ ร.ต.หญิง นาฏรียา แลบา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Phangnga Andaman Wellness Economic Corridor : AWC) และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา (พ.ศ.2566 - 2570) และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบนโยบาย โดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน (AWC) ให้สามารถวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับบริบทและศักยภาพในพื้นที่จังหวัดพังงา อย่างแท้จริงภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ประสานสอดคล้องเชื่อมโยงสู่เป้าหมายเดียวกันและประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด ตามความต้องการของพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเสนอโครงการที่มีประโยชน์จากทุกภาคส่วนเพื่อบรรจุและขอรับจัดสรรงบประมาณแต่ละช่องทางในแต่ละปีงบประมาณ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน พร้อมด้วยนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน เเละนางสาวเบญรัตน์ ขุนทน นักวิชาการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อให้คำปรึกษาเเนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เเละบรรจุภัณฑ์ต้นเเบบ (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายณฐภัทร เพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวราตรี เเสงสุริยันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการภายหลังได้รับสินเชื่อจากกองทุนฯ ณ บริษัท เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02