แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

1.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566