รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567