โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

 

                       

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

O3 

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O6

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O7

Q&A

         

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O8

แผนงานยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

O9

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O10

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

O11

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O14

E-Service

         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O16

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การส่งเสริมความโปร่งใสและนโยบายป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O18

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O19

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

O20

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O21

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การมีส่วนร่วมและดำเนินการป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O22

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O23

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O24

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน