โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จังหวัดพังงา 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

 

                       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 ข้อมูลการติดต่อ
     
การประชาสัมพันธ์
  O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
     
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O6 Q & A
     
การดำเนินงาน
  O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
การปฏิบัติงาน  
  O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     
การให้บริการ  
  O11 คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O13 E- Service
     
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

                         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O22 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy
  O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
     
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O30 การประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต
  O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O34  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน