ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

3.

TOR