ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.05.2567
2

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวรัตนสุดา จิรัฎฐ์รณกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรมพรีออเดอร์ผลไม้มังคุดทิพย์ ปี 2566 จังหวัดพังงา โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแผนบริการจัดการด้านการตลาดมังคุดทิพย์ เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดผลไม้มังคุด จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
3

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเจษฎา แสงศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงรายสินค้าเกษตร จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงรายสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่,ไก่เนื้อ) ของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา โดยมี นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ปศุสัตว์จังหวัดพังงา เป็นประธานการประ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.05.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายจิณณวัตร อนันทมาศ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลสถานประกอบการ ณ บริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ (ไก่เนื้อ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8/10 หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03